Gebruikersvoorwaarden

 1. Een activatiecode mag door maximaal één individuele gebruiker gebruikt worden, tenzij anders bepaald door de uitgever. De geldigheid van het lesmateriaal kan tevens beperkt zijn in de tijd.
 2. Toegang tot de inhoud is voorbehouden aan de gebruikers: leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten/cursisten en onderwijsprofessionals van de opleidingen en scholen die een gebruiksovereenkomst met Disco (uitgeverij Averbode) hebben gesloten. De gebruiker dient daartoe alle gevraagde gegevens voorafgaand aan het gebruik in te vullen.
 3. Niets uit de inhoud van deze site mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever gekopieerd of verdeeld of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 4. Commercieel gebruik van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.
 5. Gebruikers dienen de inhoud te gebruiken als een goed huisvader, met respect voor de persoonlijke of bedrijfsgevoelige aard van de informatie. De gebruikers dienen zich bewust te zijn van de ethische principes ten aanzien van het omgaan met de leerinhouden, en moeten de nodige omzichtigheid aan de dag leggen, met name ten aanzien van persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie.
 6. Bij vermoeden van misbruik behoudt Uitgeverij Averbode zich het recht om de toegang tot Disco tijdelijk of definitief te blokkeren.
 7. Disco zal zich inspannen om de toegankelijkheid van de database te waarborgen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van tijdelijke of gedeeltelijke onbereikbaarheid of andere technische mankementen, dit zowel ten aanzien van de gebruiker als ten aanzien van eventuele derde partijen.
 8. Het Discoplatform is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen, dan kan Uitgeverij Averbode hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgeverij Averbode kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook, direct of indirect.
 9. De gebruiker heeft recht op technische ondersteuning bij het gebruik van Disco via het helpdeskformulier op de site.
 10. De gebruiker is zich bewust van het feit dat de ICT-coördinator van zijn school toegang heeft tot het persoonlijk account van iedere gebruiker van deze school.
 11. De ICT-coördinator van een specifieke school zal zich ertoe verbinden om enkel leerlingen en leerkrachten uit de eigen school te managen in het Disco platform.
 12. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Disco en verklaart zich akkoord met genoemde voorwaarden.